• 23:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:31

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:31

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:31

  سه شنبه,29 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:56

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:51

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:01

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 17:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,228,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,228,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,394,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,394,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:20

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:51

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
8,560,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی