• 11:00

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:24

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,826,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:09

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:54

  دوشنبه,28 مرداد

فرودگاه کیش , کیش،ایران
6,010,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری